امضا تفاهم نامه همکاری بین بانک مسکن واداره کل ثبت احوال استان

در مدیریت کرمان صورت گرفت

تفاهم نامه همکاری بین بانک مسکن واداره کل ثبت احوال استان در راستای گسترش تعاملات و ارتباطات فی مابین با حضور مدیر شعب استان در محل اداره کل ثبت احوال به امضایرسید .

 

حسین حاجی پور مدیر شعب استان یکی از مهمترین اهداف امضایاین تفاهم نامه را همکاری طرفین  در تسهیل وتسریع خدمات رسانی به مردم عنوان کرد وافزودهم ثبت احوال وهم بانک می تواند از ظرفیتهای یکدیگر در راستای ارایه خدمات به شهروندان استفاده کنند .

 

مدیر شعب استان اصلی رسالت بانک مسکن تامین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه عنوان کرد وافزود بخشی از جامعه آماری بانک مسکن نوزدانی هستند که در هر سال متولد می شوند وبانک می تواند با همکاری ثبت احوال با شناسایی  والدین این نوزادن آنها را ترغیب وتشویق نمایند تا از همان ابتدا به فکر آینده فرزندان خود بوده وبابرنامه ریزی وپس انداز کردن مبلغی ناچیز مسکن آینده فرزندان خود را تامین کنند .

هماهنگی با ادرات  ثبت احوال ،باجه ها وبیمارستانهای کرمان وسایر شهر های استان در زمینه توزیع بروشور ،تراکت وفرم افتتاح حساب مسکن جوانان در بین پدران ومادرانی که تازه فرزنددار شده اند .

ترغیب وتشویق پیمانکاران طرف قرارداد ثبت الحوال ومعرفی انان به بانک مسکن به منظور دریافت انواع ضمانت نامه بانکی ،ترغیب وتشویق مشتریان جهت دریافت کارت ملی هوشمند از طریق تبلیغ در سیستم های نوبت دهی شعب بانک

 توزیع بروشور انواع خدمات بانک در ادارات وباجه های  ثبت احوال در سراسر استان ،تخصیص یک دستگاه خود پرداز سالنی در محل اداره کل ثبت احوال از جمله بندهای این تفاهم نامه است

 

 

Last Updated 1397/6/21