دوره باز آموزی تیر اندازی کادر انتظامات در مدیریت کرمان برگزار شد .

برگزاری دوره باز آموزی تیراندازی کادر انتظامات مدیریت

به منظور حفظ آمادگی کادر انتظامات وبا هدف تداوم دوره های آموزشی کادر انتظامات، دوره آموزشی تیراندازی در میدان تیر نیروی انتظامی این استان برگزار شد .

محمد رضا مجیدی مسئول حوزه حراست مدیریت با اعلام این خبر افزوداین دوره آموزشی به منظور حفظ وارتقای آمادگی دفاعی کارکنان انتظامات مدیریت هرساله در دونوبت برگزار می شود

وی افزود دراین دوره علاوه بر آموزشهای نظری وعملی تیر اندازی شیوه های استفاده صحیح از سلاح کلاشینکف وکلت کمری به نیروها آموزش داده شد .

مجیدی گفت به منظور سنجش میزان آمادگی جسمی کارکنان نیز تست ایفرد از کارکنان انتظامات مدیریت گرفته شد .

د رپایان در تیر اندازی با سلاح کلاشینکف هادی کردی وسید محمد شجاعی ودر تیر اندازی با سلاح کمری اصغر نجف آبادی بالاترین امتیاز را از کسب کردند .

 

Last Updated 1397/9/11