همایش امر به معروف ونهی از منکر به مدت 4ساعت و با حضور 40نفر از کارکنان مدیریت وشعب تحت پوشش برگزار شد .

همایش امر به معروف ونهی از منکر با حضور 40نفر از کارکنان در مدیریت کرمان برگزار شد .Tahoma

در این همایش سه سخنران از ستاد امر به معروف ونهی از منکر موارد مر بوط به فرضیه امر به معروف ونهی از منکر ازجمله مفهوم شناسی ،چرایی واهمیت فرضیه امر به معروف ونهی از منکر ،اقسام معروف ها ومنکرها ،وجوب وشرایط امر معروف ونهی از منکر ،مراتب ومراحل امر به معروف ونهی از منکر ،اخلاق در امر به معروف ونهی از منکر و....را برای حاضران در همایش تشریح کردند

علی صفری یکی ازسخنرانان همایش  با اشاره به اهمیت عمل به فرضیه امر به معروف ونهی از منکر در جامعه گفت قصد ونیت ما از انجام این فرضیه الهی باید  رضای خداوند باشد

وی افزود شیوه وروش امر به معروف ونهی از منکردر جامعه باید با زبان لین و ملایم وبه نیکوترین صورت انجام شود .

صفری در بخش دیگری از سخنان خود رواج فضایل اخلاقی ودور شدن از رذایل را از نتایج امر به معروف ونهی از منکر برشمرد وافزود همه باید بر این امر اهتمام داشته باشند.

وی افزود گر در محیط خانه ومحیط کار این فرضیه به درستی انجام شود بسیاری از معضلات موجود در جامعه حل وآبادانی در جانعه را به همراه خواهد داشت

شایان ذکر است در ادامه این همایش 4ساعته  موارد مربوط به جذاب سازی امر به معروف ونهی از منکر در تذکر لسانی ،آشنایی با قانون ،دستورالعمل اجرایی قانون وضوابط تشکیل وفعالیت شوراهای امر به معروف ونهی از منکر وآشنایی با مباحث حقوقی وقضایی  در حوزه امر به معروف ونهی ازمنکر توسط سخنرانان  تشریح شد.

 

Last Updated 1397/9/26