دوره آموزشی اعتباری سنجی در مدیریت کرمان برگزار شد

برگزاری دوره آموزشی اعتبار سنجی

این دوره آموزشی به مدت 8ساعت وبا حضور 35 نفر از روسای وپایوران شعب تحت پوشش در محل ساختمان آموزش شهید چمران مدیریت برگزار شد .
داریوش عبدالهی رئیس دایره اعتبارات مدیریت ومدرس دوره آموزشی اعتبار سنجی ،مباحت مربوط به نحوی اعتبار سنجی ،روش های اعتبار سنجی ،نحوی تکمیل فرم های پرسشنامه ونحوی تکمیل گزارش اعتبار سنجی را به حاضرین در دوره تشریح کرد .
Last Updated 1397/9/28