همایش دوچرخه سواری با هدف فرهنگ سازی پویش سه شنبه های بدون خودرو در حوزه غرب استا ن کرمان برگزار شد

همایش دوچرخه سواری به مناسبت هشتادمین سالروز تاسیس بانک

به مناسبت هشتادمین سالروز تاسیس بانک مسکن سومین پویش سه شنبه های بدون خودرو با همکاری انجمن رفتگران طبیعت سیرجان وحوزه غرب استان کرمان وبا حضور کارکنان بانک مسکن حوزه غرب وکارکنان ادارات این شهرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمان اکبر محمدی رئیس حوزه غرب استان  هدف از برگزاری این همایش را فرهنگ سازی وترویج  استفاده از وسایل  نقلیه پاک عنوان کرد .

وی افزود برای داشتن هوای پاک وکاهش حجم ترافیک  همه ما وظیفه داریم نسبت به فرهنگ سازی استفاده از وسایل حمل نقل  عمومی و یا دوچرخه در بین کارکنان وخانواده آنها  اقدام کنیم .

رئیس حوزه غرب با بیان این مطلب که در راستای فرهنگ سازی استفاده از وسایل  نقلیه پاک دربین کارکنان اقدامات خوبی  انجام شد ه است ، برگزاری همایش دوچرخه سواری در چندین نوبت  واستفاده  برخی از همکاران از دوچرخه برای حضور در محل کار را  از جمله این اقدامات عنوان کرد  .

شایان ذکر است شرکت کنندگان در پویش سه شنبه های بدون خودرو مسیر 5کیلومتری  از گلزار شهدای گمنام تا ساختمان حوزه غرب استان کرمان را رکاب زدند

Last Updated 1397/11/3