پیشینه مدیریت شعب استان پیشینه مدیریت شعب استان

مدیریت شعب استان کرمان درسال 1369به عنوان دومین سرپرستی کشوربا نام سرپرستی جنوب شرق کشورشامل استانهای کرمان،هرمزگان وسیستان وبلوچستان افتتاح شد.ودرهه اول ابتداسرپرستی سیستان وبلوچستان وسپس هرمزگان ازاین سرپرستی منفک شدند.این مدیریت هم اکنون با48شعبه ویک باجه  به فعالیت خودادامه می دهد.