جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ١٣٨٤ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ١٣٨٤

 
سال حداقل سپرده ماهیانه سال حداقل سپرده ماهیانه سال    حداقل سپرده ماهیانه
اول
100000
ششم
160000
 یازدهم
 270000
دوم
110000
هفتم
180000
 دوازدهم
 300000
سوم
120000
هشتم
200000
 سیزدهم
 330000
چهارم
130000
نهم
220000
 چهاردهم
 360000
پنجم
140000
دهم
240000
 پانزدهم
 390000

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال ١٣٨٤ به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٥٣٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١٥٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.
 
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نما یید می باید مبالغ داخل جدول را باضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود ویا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنمایی لازم را کسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1384

واریز یکجا

20/000/000 ریال

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

584/795 ریال

1

3/801/170 ریال

2

643/275 ریال

2

7/397/661 ریال

3

701/754 ریال

3

8/099/415 ریال

4

760/234 ریال

4

8/801/170 ریال

5

818/713 ریال

5

9/502/924 ریال

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:50