جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹۱ جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال ۱۳۹۱

 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

160000

ششم

230000

 یازدهم

330000

دوم

170000

هفتم

250000

 دوازدهم

360000

سوم

180000

هشتم

270000

 سیزدهم

390000

چهارم

190000

نهم

290000

 چهاردهم

420000

پنجم

210000

دهم

310000

 پانزدهم

450000


حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1391 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 710، 650، 630میلیون ریال ،در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر340،400 ،310 میلیون ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر280،310،370 میلیون ریال تعیین شده است.

بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در سراسر کشور راهنما یی لازم را کسب نمایید.

 

جدول واریزی حساب پس انداز مسکن جوانان در سال 1391

 

واریز یکجا

37/000/000 ریال

 

 

سال

واریز ماهیانه

سال

واریز سالیانه

1

1/124/834 ریال

1

7/311/419 ریال

2

1/195/136 ریال

2

13/954/969 ریال

3

1/265/438 ریال

3

14/798/969 ریال

4

 1/335/740ریال

4

15/642/219 ریال

5

1/476/344 ریال

5

16/942/808 ریال

تاریخ ویرایش1398/1/31- 16:54