خرید و فروش ارز خرید و فروش ارز

خرید و فروش ارز،بانک مسکناین بانک در چارجوب مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و با رعایت مقرررات مبارزه با پولشویی :

- اقدام به خرید ارز به صورت حواله و به نرخ بانکی می نماید.

- به نیابت از بانک مرکزی ج.ا.ا اقدام به خرید اسکناس ارزی از مشتریان به نرخ خرید اسکناس مندرج در سامانه ETS می نماید.

- بابت ثبت سفارش هایی که دارای کد تخصیص ارز از بانک مرکزی ج.ا.ا می باشند، اقدام به فروش ارز به نرخ بانکی/ نیمایی به منظور واردات کالا می نماید.

- اقدام به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ارزی برای مشتریان می نماید.

تاریخ ویرایش1398/7/13- 7:9