مدیران عامل سابق مدیران عامل سابق

 

محمد سجادی

از 1322/1/9
تا 1322/7/1

امان اله اردلان

از 1321/10/17
تا 1321/11/28

ابوالحسن ابتهاج

از 1319/3/23
تا 1321/10/3

آنتوان خاشاب

از 1318/1/1
تا 1319/3/23

عبدالحسین اعتبار

از 1336/9/5
تا 1337/11/28

آقاخان بختیار

از 1332/7/20
تا 1336/9/5

صادق وثیقی

از 1322/10/3
تا 1332/7/21

الهیار صالح

از 1322/6/29
تا 1322/8/17

ابوالحسن بهنیا

از 1345/10/9
تا 1354/1/1

مسعود اهری

از 1344/1/1 تا 1345/10/9
وهمچنین
از 1354/1/1 تا 1358/9/5

محمد رضی ویشکایی

از 1340/3/2
تا 1344/1/1

علی صادق

از 1337/11/29
تا 1340/3/22

اکبر رضا قلی

از 1365/11/5
تا 1368/8/29

جواد بستانیان

از 1361/1/31
تا 1363/10/18

احمد عزیزی

از 1360/9/25
تا 1361/1/31

عبداله ابتهاج

از 1358/9/5 تا 1360/9/25
وهمچنین
از 1363/10/18 تا 1365/11/5

محمد هاشم بت شکن

از 1392/7/8
تا 1396/10/26

قدرت اله شریفی

از 1389/2/1
تا 1392/7/13

حسن کاری

از 1384/8/4
تا 1389/1/30

احمد فرشچیان

از 1368/8/29
تا 1384/8/4

 
 
 
     

ابوالقاسم رحیمی انارکی

از 1396/10/26
تا 1399/02/07