مدیریت شعب خوزستان مدیریت شعب خوزستان

مدیریت شعب استان خوزستان - معاون اجرایی
آدرس پستی : اهواز – خیابان آزادگان - خیابان شهید عابدی – مدیریت شعب بانک مسکن استان خوزستان
تلفن : 061-32238928
نمابر : 061-32931797
مدیریت شعب استان خوزستان - معاون اداری و پشتیبانی
آدرس پستی : اهواز – خیابان آزادگان - خیابان شهید عابدی – مدیریت شعب بانک مسکن استان خوزستان
تلفن : 061-32931798
نمابر : 061-32931798
مدیر شعب استان خوزستان
آدرس پستی : اهواز - خیابان آزادگان (24 متری) ، خیابان شهید عابدی روبروی هتل پارس
تلفن : 061-32224800
نمابر : 061-32219856
رئیس حوزه جنوب استان خوزستان
آدرس پستی : خوزستان - آبادان - خیابان شهید منتظری - ساختمان بانک مسکن - طبقه اول - پلاک 16
تلفن : 061-53229432
نمابر : 061-53225620
رییس حوزه شمال خوزستان
آدرس پستی : دزفول - خیابان شریعتی - بعد از چهار راه آفرینش - کوچه بنی فاطمه پلاک 5
تلفن : 42274466 061
نمابر :
مديريت شعب استان خوزستان - معاون مالي فناوري
آدرس پستی : اهواز – خیابان آزادگان - خیابان شهید عابدی – مدیریت شعب بانک مسکن استان خوزستان
تلفن : 061-32234635
نمابر : 061-32231001