تسهیلات زوجین تسهیلات زوجین

اعطاي تسهيلات به زوجين جهت خرید یا ساخت یک واحد مسکونی بطور مشترک از محل انواع تسهیلات بانك، مشروط به رعايت سقف تسهيلات هر يك از زوج و زوجه (با توجه به محل تسهيلاتي وي) به صورت جداگانه و واجد شرايط بودن هر شخص براي تسهيلات درخواستي خود وي، امكان‌پذير است.  بر اين اساس، پرداخت تسهيلات به هر كدام از زوجين (زن/ شوهر/ هر دو)، به شرح زیر در چارچوب ضوابط مقرر امكان‌پذير مي‌باشد:
1- صندوق پس‌انداز مسكن 200 ميليون ريال و در خريد واحدهاي احداثي با مشاركت بانك از سازنده، 250 ميليون ريال؛
2- حساب پس انداز مسکن جوانان تا سقف‌هاي تسهيلاتي تعيين شده بر اساس منطقه جغرافيايي وقوع ملك و سال افتتاح حساب؛
3- صندوق پس‌انداز ساخت مسكن تا سقف 300 ميليون ريال؛
4- اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن (اوراق ممتاز) به تنهایی یا به صورت توام (با صندوق پس انداز مسکن یا حساب پس انداز مسکن جوانان یا صندوق پس انداز ساخت مسکن)تا سقف‌هاي 1000، 800 و 600 ميليون ريال (به ترتيب در شهر تهران، مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و ساير مناطق)؛

5- صندوق پس‌انداز مسكن يكم به تنهایی یا توام با انواع حساب های باسپرده(صندوق پس انداز مسکن یا حساب پس انداز مسکن جوانان یا صندوق پس انداز ساخت مسکن) و اوراق ممتازتا سقف‌هاي 800، 600 و 400 ميليون ريال (به ترتيب در شهر تهران، مراكز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200 هزار نفر و ساير شهرها)

 

توضيح: پرداخت تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز ساخت مسكن به تنهايي يا به صورت توأم با ساير تسهیلات، صرفاً جهت ساخت مسكن امكان‌پذير مي‌باشد.. 

   

تاریخ ویرایش1398/10/15- 7:17
زن وشوهر،زوجین

کتاب راهنمای خدمات ریالی کتاب راهنمای خدمات ریالی

خدمات ریالی

زیرپوشه
نام  
تصوير کوچک دسترسی از روی کامپیوتر شخصی
— 20 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
20 مورد یافت شد.
اسناد
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
نام اعمال
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.
در این پوشه هیچ لینکی تعریف نشده است.