اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد

رییس اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
تلفن : 021-66749644
نمابر : 021-66730386
اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد - معاون
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم -
تلفن : 021-66703923
نمابر : 021-66730386
 

ساختار سازمانی ساختار سازمانی