مدارک مورد نیاز مدارک مورد نیاز

 • اصل و کپی سند مالکیت
 • اصل و کپی کلیه پروانه های ساخت 
 • اصل و کپی کلیه پایانکارهای ساختمانی
 • اصل و کپی مبایعه نامه 
 • اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی خریداروفروشنده تمام صفحات
 • قبض برق ساختمان (درصورت تشخیص شعبه) به همراه مستندات کدپستی ملک خریداری شده
 • ارایه اصل دفترچه و یا کارت 
 • اصل و کپی گواهی حقوق یا جواز کسب ( ارایه مدارک شغلی خریدار )
 • اصل و کپی بنچاق ( درصورت لزوم وتشخیص شعبه )
 • اصل وکپی وکالتنامه (درصورت وجود وکیل)
 • اصل وکپی اجاره نامه ملک ( املاک اوقافی) 
 • تکمیل نمونه فرمهای مربوطه

* افتتاح حساب متمرکز توسط فروشنده درصورتی که فروشنده در بانک مسکن دارای هیچ گونه حسابی نباشد و درصورت داشتن حساب، معرفی حساب مذکور به بانک جهت نقد کردن چک تسهیلات .
 
توضیح1: عدم وجودسابقه چک برگشتی وتسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست

توضیح2: تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید.

نکته : درصورت تکمیل بودن مدارک فوق وتاییدکلیه مراتب توسط شعبه مدت زمان جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 21 روزکاری میباشد

مطالب مرتبط مطالب مرتبط