مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تشکیل پرونده تسهیلات ساخت مسکن عبارتند از :

اشخاص حقیقی:
1- اصل و کپی تمام صفحات اسناد مالکیت 
2- اصل وکپی شناسنامه و کارت ملی مالکین (تمام صفحات)
3- اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه)
4- اصل وکپی تمامی نقشه‌های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
5- اصل وکپی کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ، عدم خلاف و ...
6- نقشه سازه مربوطه (در خصوص پروژه های بیش از یک واحد)
7- اخذ قرارداد آسانسور در صورت وجود آسانسور
8- استعلام تسهیلاتی و استعلام چک‌های برگشتی برای دارندگان حساب جاری
9- تصاویر مربوط به هزینه های قابل قبول(عوارض شهرداری و انشعابات )
10- تکمیل نمونه فرمهای مربوطه

نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط، مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 28 روز کاری می باشد .

اشخاص حقوقی:

1. اصل و کپی اساسنامه شرکت ( انجام عملیات احداث در موضوع فعالیت شرکت می بایستی درج شده باشد )
2. اصل و کپی آگهی تاسیس ثبتی شرکت (حداقل مدت زمان فعالیت شرکت از تاریخ ثبت می بایست یکسال تمام باشد) 
3. اصل و کپی آگهی های تغییرات ثبتی شرکت
4. ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
5. اصل وکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره ، سهامداران 10 % و بیشتر و صاحبان امضای شرکت
6. اصل و کپی تمام صفحات اسناد مالکیت
7. اصل و کپی کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ، عدم خلاف و...
8. اصل و کپی بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه)
9. تصاویر مربوط به هزینه های قابل قبول (عوارض شهرداری و انشعابات )
10. اصل و کپی نقشه های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
11. نقشه سازه مربوطه (در خصوص پروژه های بیش از یک واحد )
12. اخذ قرارداد آسانسور در صورت وجود آسانسور
13. اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل مربوط به 3 سال اخیر شرکت
14. لیست اعضا ممهور به مهر اداره کل تعاون (در خصوص شرکتهای تعاونی مسکن )
15. تکمیل نمونه فرمهای مربوطه

توضیح1 : عدم وجود سابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست .
توضیح 2 : تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید .
نکته : در صورت تکمیل بودن مدارک فوق و تایید کلیه مراتب توسط شعبه ذیربط ، مدت زمان لازم جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 28 روز کاری می باشد .