شرح عملیات و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده شرح عملیات و مدارک لازم جهت تشکیل پرونده

مدارک تسهیلات مشارکت مدنی

 

 •  اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه مالک/ مالکین و ذینفعان واحد (تمام صفحات)
 • کارت پایان خدمت/گواهی اشتغال به تحصیل / برگه اعزام به خدمت/ ...
 • اصل و تصویر تمام صفحات اسناد مالکیت ملک
 • اصل و تصویر کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف معتبر
 • اصل و تصویر بنچاق (در صورت لزوم با تشخیص شعبه)
 • اصل و تصاویر مربوط به مدارک پرداخت هزینه های قابل قبول (عوارض شهرداری و انشعابات)
 • اصل و تصویر نقشه های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
 • نقشه سازه مربوطه( در خصوص پروژه های بیش از یک واحد)
 • قرارداد آسانسور یا اخذ تعهد جهت ارایه آن درصورت وجود آسانسور
 • اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب های تعهدی، وکیل صرفا باید از بستگان درجه یک باشد)
 • اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)
 • فرم درخواست تکمیل و امضای شده
 • اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مربوط به 3 سال اخیر شرکت

سایر مدارک لازم جهت اشخاص حقوقی

 • اصل و تصویراساسنامه و شرکتنامه
 • اصل و تصویرآگهی تاسیس ثبتی شرکت (حداقل مدت زمان فعالیت شرکت از تاریخ ثبت می بایست حداقل یک سال تمام باشد)
 • اصل و تصویرآگهی تغییرات ثبتی شرکت
 • ارایه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
 • اصل و تصویرتمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل ، صاحبان امضای شرکت ، سهامداران عمده و ذینفعان واحد
 •  لیست اعضای ممهور به مهر اداره کل تعاون(در خصوص شرکت های تعاونی مسکن)
 • ارایه صورتجلسه مجمع عادی / فوق العاده شرکت های تعاونی ویا صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر موافقت با دریافت تسهیلات