شرایط حساب شرایط حساب

 

صندوق پس انداز مسکن جوانان

تسهیلات از محل حساب جوانان به منظور احداث یک واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک در بلند مدت با شرایط خاص استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردار گردد.

 • شرایط متقاضیان:

     - سن متقاضی جهت افتتاح حساب 18سال تمام یا دارا بودن حکم رشد از سوی دادگاه

     - افتتاح حساب برای اطفال صغیرتوسط ولی، قیم و مادر  طفل امکانپذیر است.

 • نحوه و مدت سپرده گذاری:

- حداقل مدت انتظارجهت دریافت تسهیلات : 5 سال تمام از تاریخ افتتاح حساب

- حداکثر مدت انتظار جهت دریافت تسهیلات: 15سال

- واریزی مبالغ به سه صورت ماهیانه، سالیانه و یکجا امکان پذیر است.

- حداکثر تسهیلات اعطایی  براساس شهرافتتاح حساب ، مبالغ واریزی، مدت زمان سپرده گذاری و شهر محل اخذ تسهیلات تعیین  می شود.

 • نرخ سود تسهیلات:

نرخ سود دروان مشارکت :17درصد

نرخ سود فروش اقساطی با مدت بازپرداخت حداکثر 5 سال: 6درصد

نرخ سود فروش اقساطی با مدت بازپرداخت بیش از 5 سال: 9 درصد

 • مدت بازپرداخت :

- بازپرداخت به روش ساده : حداکثر 20 سال

- بازپرداخت به روش پلکانی : حداکثر 12 سال

 • سقف تسهیلات:
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

برای افرادی که در سال 1400 افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
 

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم

سال دهم

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

 

سال یازدهم

سال دوازدهم

سال سیزدهم

سال چهاردهم

سال پانزدهم

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

 

  * چنانچه دارنده حساب تمایل به دریافت سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم را داشته باشد، باید مبالغ مندرج در ستون حداقل واریزی ماهانه را در ستون ضرایب، ضرب نموده و اقدام به واریز مبلغ به دست آمده به صورت ماهیانه نماید.

 

 
• حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حساب های افتتاحی طی سال 1400 به ترتیب :
 
در پایان سال پانزدهم بالغ بر10میلیارد ریال،8.500 میلیون ریال ،7.000 میلیون ریال 
 
در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 4.600 میلیون ریال،4.000میلیون ریال،3.400 میلیون ریال 
 
در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 4.000میلیون ریال،3.500میلیون ریال،3.000میلیون ریال تعیین شده است.

 

 

• برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .

•پیکر حساب ، متوسط موجودی و تسهیلات متعلقه بر اساس واریزی های ماهانه محاسبه می گردد.

• متوسط موجودی در هر سال به طور جداگانه از تقسیم مبلغ پیکر حساب در هر سال سپرده گذاری بر عدد ۱۲ ( ماه ) محاسبه می گردد.

•تسهیلات متعلقه در هر سال سپرده گذاری به طور جداگانه از حاصل ضرب ضریب هرسال در متوسط موجودی آن سال محاسبه می گردد.( جهت محاسبه حتما به شعبه مراجعه فرمایید.)

• در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد. 

•شهرهای بزرگ عبارتند از : کرج، مشهد، تبریز ، اصفهان ، اهواز ، قم ، شیراز و کرمانشاه

 

توضیح: چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.

 

 برای افتتاح کنندگان حساب در سال  1400، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم عبارتند از :
 
6/56 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران 
 
5/74 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ
 
4/92 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها
 
 
* * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل4.000 میلیون ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب6/56 برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی
 
13.120.000 ریال است (6.100.000=6/56×2.000.000)
 

 

 • ویژگی های ملک مورد معرفی:
  • ملک باید مفروز و شش دانگ، دارای سند مالکیت(ثبتی) یا قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان یا قرارداد اجاره (در اراضی موقوفه) با کاربری مسکونی بوده، در محدوده خدمات شهری قرارداشته باشد.
  • ملک بازداشت و در وثیقه نباشد
  • مشخصات، ابعاد و حدود اربعه زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری مطابقت داشته باشد

مفروز: ملک شش دانگ دارای حدود ابعاد و مساحت مشخص به شرح صورتمجلس تفکیکی یا سند مالکیت

در انجام مشارکت برای ساخت زمین های استیجاری ، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی در وقف خاص اعلام موافقت نمایند.

 

 

 • شرایط ویژه بانک مسکن برای افتتاح انواع حسابها به نام مادر به نفع فرزند صغیر وی:

• بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت و بلند مدت را به نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید.

• در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و کلا" به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت. 

• در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن مورد نظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت. 

• افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان به نام فرزند صغیر توسط مادر و با داشتن حق برداشت وی، امکان پذیر است. 

 

 • سایر موارد:

- دریافت این تسهیلات به صورت توام با اوراق ممتاز تا سقف های مقرر امکانپذیر می باشد.

- در صورت انصراف از دریافت تسهیلات، در زمان فسخ، سودی معادل سود سپرده های کوتاه مدت عادی به متقاضی پرداخت

می شود.

- حساب مسکن جوانان قابل تبدیل به حساب صندوق پس انداز مسکن می باشد.

- انتقال حساب مذکور تنها به بستگان نزدیک تسهیلات گیرنده ( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه) امکانپذیر می باشد.

- چنانچه دارنده حساب در زمان دریافت تسهیلات به عللی قادر به مراجعه جهت دریافت تسهیلات نباشد، پرداخت تسهیلات به صاحب حساب با وکالت بستگان نزدیک( پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر، پدربزرگ، مادربزرگ و نوه)  بلامانع می‌باشد.

- انتقال حساب  از شعبه ای به شعبه ای دیگر در داخل یک شهر امکانپذیر نمی باشد.

- انتقال حساب به سایر شهرها با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد.