سقف انتقال وجه از درگاه های الکترونیک بانک مسکن سقف انتقال وجه از درگاه های الکترونیک بانک مسکن

جدول سقف تراکنش های مالی (مبالغ به ریال(

ساتنا (از حساب(

پایا (ازحساب(

انتقال وجه داخلی از طریق حساب

انتقال وجه داخلی از طریق کارت

انتقال وجه شتابی از طریق کارت

درگاه ها / روش انتقال وجه

150،000،001 از 250،000،000تا

250,000,000

250,000,000

* 100،000،000

* 100،000،000

اینترنت بانک و همراهبانک بدون OTP

150،000،001 از 1،000،000،000تا

1،000،000،000

1،000،000،000

* 100،000،000

* 100،000،000

اینترنت بانک و همراهبانک با OTP

-

50,000,000

150،000،000  

 * 60،000،000

-

تلفنبانک

-

150،000،000  

* 100،000،000

* 100،000،000

* 100،000،000

دستگاه خودپرداز

-

-

-

150،000،000

150,000،000
(سحاب)

شعبه PinPad

150،000،001 از 500،000،000 تا

150،000،000  

-

* 100،000،000

150,000،000

(سحاب)

وب کیوسک

  • در کیوسک های مستقر داخل شعب برای انتقال بین بانکی کارتی از سرویس «سحاب» استفاده می گردد،طبعاً در آنها سقف انتقال وجوه سحابی کارتی برای مبادالت بین بانکی کارتی اعمال میگردد
  • موارد مشخص شده با علامت * سقف های اعمالی به صورت موقتِ مربوط به شرایط کرونا میباشد. در این راستا سقف مبلغ انتقال وجه شتابی، موقتاً به 100.000.000ریال و سقف انتقال داخلی کارتی در درگاه تلفنبانک به 60.000.000ریال افزایش یافته است
  • سقف هر تراکنش پایا 500.000.000 ریال میباشد
تاریخ ویرایش1400/3/12- 11:32